-

Ježíš Kristus

Ústřední postava křesťanské mytologie; Syn Boží, který se stal člověkem, aby spasil svět; židovský putující kazatel, jehož učení se stalo základem křesťanství. Údajů o Ježíšovi jako osobě jsou vesměs nejisté či sporné, někteří historikové dokonce jeho reálnou existenci zpochybňují. Narodil se patrně v roce 7 př. n. l. v Betlémě či Nazaretu, většinu života strávil v Galileji za vlády Heroda Antipy, zemřel mučednickou smrtí patrně mezi lety 29–32 v Jeruzalémě. Čtyři kanonická evangelia, která jsou pro křesťany základními prameny k poznání Ježíšova života a díla, nemají ráz věrohodných historických zpráv; jsou záznamem o tom, jak život a poslání Ježíše chápali jeho následovníci v době, kdy byla napsána, tj. v poslední čtvrtině 1. století. Od soudobých kazatelů se Ježíš, podobně jako jeho předchůdce sv. Jan Křtitel, lišil zejména důrazem na příchod Božího království, který se už uskutečňuje jeho působením. Svým vystupováním se dostal do konfliktu s tehdejšími židovskými politiky i s římskou okupační mocí; po příjezdu do Jeruzaléma byl obviněn ze snahy o politickou revoluci a popraven na kříži. Jeho učedníci došli k přesvědčení, že je Ježíš přesto živ a že se jim zjevil; Ježíšovo učení i dílo se tak v modifikované podobě stalo základem křesťanské věrouky. – Pro křesťany je Ježíš Kristus Božím synem zrozeným z Ducha svatého a Panny Marie, který se vtělil, stal se člověkem a žil mezi lidmi, nakonec byl ukřižován a vstal z mrtvých, byl vzkříšen a tento zázrak přináší všem jeho následovníkům spásu. Je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi a vyvrcholením Božího zjevení. Podle křesťanské tradice byl Ježíš Kristus i dokonalým člověkem; jednání křesťana má odpovídat tomu, co Ježíš učil a jak jednal. – Viz též sv. Salvátor.

 

počet návštěvníků stránek:

 – Počítadlo.cz           Provoz webu zajišťuje www.internetportal.cz